Inloggen
Winkelmandje
NederlandsNederlands

Algemene voorwaarden

Terms & Conditions

Algemene Voorwaarden  Shootingshop
Inhoudsopgave:
Artikel   1 - Definities
Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel   3 - Toepasselijkheid
Artikel   4 - Het aanbod
Artikel   5 - De overeenkomst
Artikel   6 - Herroepingsrecht
Artikel   7 - Kosten in geval van herroeping
Artikel   8 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel   9 - De prijs
Artikel 10 - Conformiteit en garantie
Artikel 11 - Levering en uitvoering
Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 13 - Betaling
Artikel 14 - Klachtenregeling
Artikel 15 - Geschillen
Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
 
Artikel 1 –  Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een  overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
Dag: kalenderdag;  werkdag: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en/of vrijdag, feestdagen uitgezonderd
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

ARTIKEL 2 - IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER
Prototec Engineering, handelend onder de handelsnamen Kurvers Schietsport, Shootingshop.nl, shootingsupplies.nl en Precision target Equipment.
Verlaatweg 50B; 8243PS Lelystad
Tel. 0320          of 0652766644
Telefonisch bereikbaar op:
Maandag      10.00 – 16.30
Dinsdag       10.00 – 16.30
Woensdag   10.00 – 16.30
Donderdag   10.00 -16.30
Vrijdag          09.00 – 12.30; 13.30 – 17.00
Zaterdag       09.00 – 12.30; 13.30 – 16.00

E-mailadres:  info@kurversschietsport.nl
KvK-nummer: 73576743
Btw-nummer: NL859586194B01

ARTIKEL 3 – TOEPASSELIJKHEID
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. De consument kan zich middels de beschikbare techniek voor communicatie op afstand voor, tijdens en na het sluiten op de hoogte stellen van deze Algemene Voorwaarden. Tevens kunnen deze Algemene Voorwaarden ter plaatse van de  Onderneming worden ingezien.
3. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke door de Nederlandse wetgeving inzake wapens en/of munitie voorgeschreven verdere product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, die mogelijk tegen de letter van de Algemene Voorwaarden ingaan, kan de consument zich niet beroepen op genoemde Algemene Voorwaarden. i

ARTIKEL 4 - HET AANBOD
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een voldoende  en correcte  omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
- de prijs inclusief belastingen;
- de eventuele kosten van aflevering;
- de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
- het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
- de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst
- de vooraf te betalen niet-retourneerbare reserveringskosten
- dat de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is; hierop geldt een uitzondering voor de gegevens, die op grond van de WWM, RWM, CWM en WECG  door de onderneming moeten worden vastgelegd en eventueel aan de bevoegde instanties worden doorgegeven.

ARTIKEL 5 - DE OVEREENKOMST
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders – het recht voorbehouden een reeds door de consument aanvaarde levering of dienst niet uit te voeren, indien hij een redelijk vermoeden heeft dat genoemde consument strafbare feiten met het te verwerven goed zal gaan plegen; in dat geval communiceert de ondernemer dit onverwijld aan de consument onder gelijktijdige retournering van het eventueel reeds  betaalde bedrag aan koopsom incl.  transportkosten; eventuele reserveringskosten voor speciaal bestelde goederen kunnen echter -naar het oordeel van de Ondernemer- mogelijk niet of slechts gedeeltelijk worden geretourneerd.  
5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie middels Techniek voor communicatie op afstand ter beschikking stellen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en aangeboden service na aankoop;

ARTIKEL 6 - HERROEPINGSRECHT
Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of op correcte werking controleren  voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en  in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

ARTIKEL 7 - KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING
1.Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2.Indien de reden van het inroepen van het herroepingsrecht niet op een defect van het product, danwel een niet-voldoen van het product aan de beschrijving berust, worden tevens de kosten van het verzenden door de Ondernemer in rekening gebracht, i.e. In mindering gebracht op het terug te betalen bedrag.
3.Indien het artikel speciaal voor de transactie door de Ondernemer en op verzoek van de consument in voorraad werd genomen, wordt tevens de reserveringssom op het terug te betalen bedrag ingehouden.
4.Indien de verpakking werd beschadigd / niet meer compleet is kan de ondernemer daarvoor een bedrag van ten hoogste 15% van de koopprijs inhouden.
5.Indien het artikel duidelijke gebruikssporen toont, kan de ondernemer ofwel het recht op herroeping vervallen verklaren, danwel een met de consument in onderling overleg te bepalen bedrag voor “gebruik” en/of “slijtage” en/of “schade” en/of "waardevermindering" inhouden

6. De ondernemer zal het (resterende) terug te betalen bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van het teruggezonden goed terugbetalen.    
 
ARTIKEL 8 - UITSLUITING HERROEPINGSRECHT
1. Volledige uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten, die door de ondernemer  vervaardigd zijn overeenkomstig specificaties van de consument;
2. Gedeeltelijke uitsluiting van het herroepingsrecht is mogelijk indien het product speciaal en op verzoek van de consument door de ondernemer op voorraad werd genomen; dit geldt in het bijzonder voor onderdelen  en reparaties, waarvoor onderdelen speciaal werden besteld; in zulke gevallen kan een door de ondernemer vast te stellen en tijdig gecommuniceerde vergoeding  worden geeist/verrekend..

ARTIKEL 9 - DE PRIJS
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw tarieven.
2.  De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

ARTIKEL 10 - CONFORMITEIT EN GARANTIE
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Hierbij wordt uitgegaan van het principe dat het geleverde artikel niet geschikt is voor  ander dan normaal gebruik.
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

ARTIKEL 11 - LEVERING EN UITVOERING
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag, dat de consument betaald heeft, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Een dergelijk vervangend artikel zal alleen worden verzonden na uitdrukkelijk accoord van de consument.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger; voor zendingen naar landen buiten Nederland gelden mogeljk  -nadrukkelijk door de ondernemer gecommuniceerde- andere voorwaarden.

ARTIKEL 12 - BETALING
1.  Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer het recht om de  consument  redelijke kosten in rekening te brengen als compensatie voor de door de ondernemer gemaakte kosten en/of geleden schade.

ARTIKEL 13 - KLACHTENREGELING
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden beantwoord binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst van de klacht. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

ARTIKEL 14 -  AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN
Op grond van de WWM, RWM, Circulaire en WECG  moeten bij transacties met wapens en/of munitie en/of kruit zowel de ondernemer als de consument zich strikt aan de in die wetsteksten voorgeschreven geboden, verboden en procedures  houden. Uit die wetsteksten voortvloeiende vereiste handelingen zullen ten allen tijde prevaleren boven de in de Artikelen 1-13 opgenomen  (consumenten)voorwaarden. Geschillen tussen de ondernemer en de consument kunnen nooit worden opgelost op een wijze die in strijd is met genoemde wetsteksten dan wel in strijd met de geest van die wetsteksten.  Arbitrage bij geschillen kan en zal uitsluitend kunnen leiden tot maatregelen, die kunnen worden gefiatteerd door  de Afd. KCT van de Regionale afdeling van de Nationale Politie, dan wel de afdeling JUSTIS van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Winkelmandje

Wis filters

Filter

Annuleren
Bevestigen